Kategoria: Elementy marketingu eksportowego

DZIAŁANIE W SKALI KRAJOWEJ

Po­nieważ certa ta jest różna nie tylko w zależności od tego, czy towar należy do grupy drogich czy też tanich marek, ale rów­nież w odniesieniu do każdej marki w Tamach

MARŻA DETALICZNA

Uwzględniają to w swoich decyzjach cenowych wszyscy konkurenci. Uczyni to więc także eksporter wchodzący na rynek.Na niektóre towary (przede wszystkim artykuły trwałej kon­sumpcji o wysokiej cenie jednostkowej oraz niektóre artykuły

DZIAŁANIA CEN

W efekcie tego działania cena, jakiej się żąda,i jaką się otrzyj muje od pośrednich ogniw sprzedaży jest znacznie wyższa od. kosztów wytwarzania ponoszonych,przy;produkcji tych:towa­rów. Różnica między kosztami.-produkcji. a wysokością’ceny może

DZIAŁANIE NA RYNKU

W trakcie działania na ryn­ku eksporter nie musi dostosowywać polityki cenowej do po­lityki najbliższego konkurenta. Jest to konieczne jedynie w momencie wchodzenia na rynek; potem działalność w tej dziedzinie zależeć

PODJĘTE DECYZJE

Jeżeli bowiem nie uważa się jej za przodownika ceno­wego, żaden z pozostałych głównych konkurentów nie pójdzie w jej ślady, z reguły więc firma ta nie osiągnie zamierzonych korzyści. Jeżeli natomiast

KOSZTY ODDZIAŁYWANIA

Koszty oddziaływania na rynek ponoszone przez wielkie firmy aczkolwiek większe na jednostkę sprzedaży niż w warunkach działalności lokalnej pozwalają bowiem na osiągnięcie nieproporcjonalnie większego zysku ze sprzedaży każdej jednostki towaru.

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA

Eksporter nie, posiada odpowiednich urządzeń do nadania towarowi takich kształtów, jakie są powszechnie stosowane na rynku kraju importującego lub nie-jest w stanie opakować to­waru zgodnie z wymogami rynku zakupu;   eksporter

OGRANICZENIA ILOŚCIOWE

W dziedzinie obrotu artykułami konsumpcyj­nymi mechanizm renty kontyngentowej wpływa w momencie wyjściowym na wzrost ceny towarów wszystkich kontrahentów. Bowiem przy istniejącym w danym momencie popycie na ten towar , ograniczenie

INGERENCJA PAŃSTWA

Zależy to od sposobu ingerowania państwa impor­tera w sprawy przydziału kwot importowych, od znaczenia da­nego rynku importowego dla podaży w danej dziedzinie obrotu na świecie oraz od sposobu regulowania Obrotu

WPROWADZENIE SYSTEMU

W rezultacie cena: osiągana przez poszczególnych eks­porterów sprzedających do danego kraju nie tylko nie wzrośnie, lecz może nawet ulec pewnemu obniżeniu. Wprowadzenie sy­stemu rozdziału puli importowej na poszczególne kraje ekspor­tujące

PODOBNY EFEKT

Efekt tego może być taki jak w poprzednim przy­padku. Jeżeli natomiast eksporterzy prowadzą wspólną (uzgod­nioną) politykę sprzedaży lub gdy towarem tym dysponuje w danym kraju jeden eksporter, jak to jest

KONTYNGENTY TOWAROWE

Ceny te – nie są jednak jednolite zarówno ze względu na to, że poszczegól­ne transakcje zawiera się w wyniku negocjacji między zainte­resowanymi stronami, jak i ze względu na różną jakość